Razpisi

Iščemo novega sodelavca »Vzdrževalec športne infrastrukture III«

1.6.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice (ZŠJ) na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja prosto delovno mesto:

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.
(šifra DM I014010)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • IV. stopnja izobrazbe – tehnične smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • izpit za strojnika kompresorjev hladilnih naprav ali izpit za opravljanje žičnic, ali tečaj za vzdrževanje naprav za pripravo kopalne vode (ali drug podoben izpit s področja vzdrževanja),
 • izpit voznika »B« kategorije.

Opis del in nalog:

 • Vzdrževalec športne infrastrukture III. je strokovni sodelavec, ki sodeluje pri vzdrževanju športnih objektov in naprav, s katerim upravlja zavod,
 • skrbi za nemoteno obratovanje postrojenj s katerimi upravlja zavod,
 • upravlja z delovnimi stroji pri urejanju športnih objektov,
 • tekoče odpravlja okvare in pomanjkljivosti na objektih in napravah,
 • opravlja dela, ki mu jih dajeta delovodja objektov ali njegov namestnik,
 • sodeluje z zunanjimi sodelavci pri opravilih in vzdrževalnih in investicijskih delih,
 • opravlja dežurstva na treningih, tekmovanjih in prireditvah ne glede na čas po razporedu,
 • opravlja dela varovanja in zagotavljanja varnega delovanja športnih objektov in naprav, ki jih ima v upravljanju zavod,
 • opravlja druga dela po nalogu direktorja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.« Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na objektih v upravljanju Zavoda za šport Jesenice, sedež zavoda je Ledarska ulica 4, Jesenice.

Prednost pri izbiri imajo kandidati s pridobljeno izobrazbo tehnične smeri »elektrikar« (energetik) s poznavanjem področij, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami in vzdrževanjem strojev. Od izbranega kandidata se pričakuje samostojnost in vestnost pri delu.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • osnovne podatke kandidata,
 • opis stopnje in smeri izobrazbe,
 • opis delovnih izkušenj,
 • izpit s področja vzdrževanja (pogojno izjava, da je kandidat pripravljen opraviti tak izpit),
 • izpit B kategorije.

Zaželeno je, da prijava poleg izpolnjevanja pogojev vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni razpis – VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.« na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice do vključno 12. 06. 2018. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: zsj.tajnistvo@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 588 46 62 pri Darji Sedej. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Zavoda za šport Jesenice http://www.zsport-jesenice.si/

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Zavod za šport Jesenice