Razpisi

Javno zbiranje ponudb za prodajo snežnega teptalnega stroja

25.5.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) objavlja

javno zbiranje ponudb

za prodajo snežnega teptalnega stroja

1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice.

2. Opis predmeta prodaje: SNEŽNI TEPTALNI STROJ proizvajalca: Kassbohrer; tip: Pisten Bully 300W; motor: Mercedes Benz OM 906 LA; moč motorja: 240 kW; prostornina: 7200 ccm; širina: 4160 cm; dolžina s plugom in frezo: 10075 mm; teža: 7550 kg; priključki: plug, frezar, vitla. Leto izdelave: 1998; uporaba: cca 3000 delovnih ur.

3. Izhodiščna cena: Izhodiščna cena je 10.290,00 EUR neto. V izhodiščno ceno ni vključen 22% DDV, ki bremeni izbranega ponudnika oziroma kupca.

4. Varščina: Ponudniki, ki želijo sodelovati v  javnem zbiranju ponudb, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti  varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za predmetno premičnino. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na račun Zavoda za šport Jesenice, odprt pri UJP urad Kranj, št.: SI56 01241-6030726206 s pripisom »Varščina za nakup teptalnega stroja«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15. dni od dneva odpiranja ponudb.

5. Ogled in dodatne informacije o predmetu prodaje: Po predhodnem dogovoru z upravljavcem lahko ponudniki ogledajo predmet prodaje zaradi oblikovanja ponudb. Predmet prodaje se nahaja lokaciji na lokaciji smučišča Španov vrh, Planina pod Golico, Jesenice. Premičnina, ki je predmet javnega zbiranja ponudb je last Občine Jesenice in je v upravljanju Zavoda za šport Jesenice. Premičnina se bo prodala po načelu videno - kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale.

6. Oblika in sestavine ponudbe: Ponudba mora biti oddana na priloženem obrazcu (Ponudba – priloga 1) in mora vsebovati vse osnovne podatke o ponudniku, ponujeno ceno brez DDV in dokazilo o plačilu varščine.

7. Omejitve upravljavca: predmet prodaje je v načrtu ravnanja s premičnim premoženjem Občine Jesenice, ki ga je sprejel Občinski svet s sklepom št. 613 z dne 25.01.2018. Na predmetu prodaje obstaja pogodbeno dogovorjena predkupna pravica.

8. Način in rok plačila kupnine: Izbrani ponudnik je dolžan plačati kupnino v 15 dneh od izstavitve računa, ki ga bo prodajalec izstavil na podlagi sklenjene prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

9. Rok za oddajo ponudbe: Ponudniki oddajo ponudbe najpozneje do vključno 15. junija 2018, in sicer priporočeno po pošti do 24:00 ure (poštni žig).

10. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: Iz ponudbe ponudnika mora biti razviden čas veljavnosti ponudbe in sicer mora biti ponudba veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Obravnava ponudb: obravnavane bodo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudbo, ki ima vse elemente in pomanjkljivo dokumentacijo je možno dopolniti do odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik pa o tem obveščen; ponudbe prispele po roku bodo neodprte vrnjene naslovniku.

12. Odpiranje ponudb: Odpiranje bo javno, v sredo, 20.06.2018 ob 12:00 uri v prostorih Zavoda za šport Jesenice, Ledarska 4, Jesenice. Postopek javnega odpiranja ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika vodi Komisija za javno zbiranje ponudb, ki jo imenuje direktor Zavoda za šport Jesenice. Zavod za šport Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi.

13. Izbor ponudnika: Izbran bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh razpisanih formalnih pogojev ponudil najvišji znesek kupnine. V primeru več ponudb z enakim zneskom, se bodo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje opravila dodatna pogajanja oziroma bo pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od dneva odpiranja ponudb, oziroma od izvedbe postopka dodatnih pogajanj oziroma javne dražbe.

14. Kdo ne more sodelovati pri javnem zbiranju ponudb kot ponudnik: Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1.

15. Sklenitev pogodbe: Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v roku 15 dni po dnevu odpiranja ponudbi skleniti prodajno pogodbo o prodaji predmeta prodaje. V kolikor ne pristopi k sklenitvi pogodbe do navedenega roka, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko upravljavec proda predmet prodaje drugemu ponudniku. V tem primeru organizator varščino zadrži.

16. Opozorila: Upravljavec in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Ponudniki z oddajo ponudbe soglašajo s pogoji tega javnega razpisa.

17. Ponudniki naj svojo ponudbo pošljejo priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice s pripisom »Ponudba – teptalni stroj«.

18. Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 660 ali elektronskega naslova: zsj.jesenice@siol.net – Almin Gorinjac.

Zavod za šport Jesenice