Razpisi

Na Zavodu za šport iščemo novega sodelavca »Vzdrževalec športne infrastrukture III«

8.5.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice (ZŠJ) na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja prosto delovno mesto:

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.
(šifra DM I014010)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • IV. stopnja izobrazbe – tehnične smeri,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj,
 • izpit za strojnika kompresorjev hladilnih naprav ali izpit za opravljanje žičnic, ali tečaj za vzdrževanje naprav za pripravo kopalne vode,
 • izpit voznika »B« kategorije.

Opis del in nalog:

 • Vzdrževalec športne infrastrukture III. je strokovni sodelavec, ki sodeluje pri vzdrževanju športnih objektov in naprav, s katerim upravlja zavod,
 • skrbi za nemoteno obratovanje postrojenj s katerimi upravlja zavod,
 • upravlja z delovnimi stroji pri urejanju športnih objektov,
 • tekoče odpravlja okvare in pomanjkljivosti na objektih in napravah,
 • opravlja dela, ki mu jih dajeta delovodja objektov ali njegov namestnik,
 • sodeluje z zunanjimi sodelavci pri opravilih in vzdrževalnih in investicijskih delih,
 • opravlja dežurstva na treningih, tekmovanjih in prireditvah ne glede na čas po razporedu,
 • opravlja dela varovanja in zagotavljanja varnega delovanja športnih objektov in naprav, ki jih ima v upravljanju zavod,
 • opravlja druga dela po nalogu direktorja.

Posebni delovni pogoji:

 • strokovno zahtevno delo pri vzdrževanju in pripravi objektov za obratovanje oziroma uporabo,
 • fizično zahtevno delo pri vzdrževanju in pripravi objektov za obratovanje oziroma uporabo,
 • opravlja dela z razporeditvijo na konkretna dela in naloge, v skladu s potrebami zavoda, ki jih določa direktor,
 • popoldansko in večerno delo, delo ob nedeljah in praznikih,
 • delo v deljenem delovnem času, po nalogu direktorja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.« Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju šest (6) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal na objektih v upravljanju Zavoda za šport Jesenice, sedež zavoda je Ledarska ulica 4, Jesenice.

Od izbranega kandidata se pričakuje:

 • izpolnitev pogojev za zasedbo delovnega mesta,
 • samostojnost, vestnost, motiviranost, discipliniranost ter komunikativnost.

Prednost pri izbiri imajo kandidati s pridobljeno izobrazbo tehnične smeri »elektrikar« (energetik) s poznavanjem področij, kjer so dela povezana z visokonapetostno električno energijo, elektroenergetiko in elektroinštalacijami in vzdrževanjem strojev.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj pri opravljanju zahtevanih del (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu),
 • izpit s področja vzdrževanja,
 • izpit B kategorije.

Zaželeno je, da prijava poleg izpolnjevanja pogojev vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni razpis – VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III.« na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice do vključno 18. 05. 2018. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: zsj.tajnistvo@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 588 46 62 pri Darji Sedej. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Zavoda za šport Jesenice www.zsport-jesenice.si

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Zavod za šport Jesenice