Razpisi

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za gostinsko dejavnost na »Letnem kopališču Ukova«

26.4.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) objavlja

Javno zbiranje ponudb

za oddajo v najem prostora za gostinsko dejavnost na »LETNEM KOPALIŠČU UKOVA«.

Zavod za šport Jesenice (v nadaljevanju: upravljavec) objavlja poziv za javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za postavitev začasnega premičnega objekta za izvajanje gostinske dejavnosti na Letnem kopališču Ukova na Jesenicah.

1. Predmet poziva: za obdobje 5 let se odda najmanj 50 m2 prostora za postavitev začasnega premičnega objekta (zabojnik) za izvajanje gostinske dejavnosti s ponudbo hrane in pijače v času kopalne sezone od 15. junija do 15. septembra. Morebiten najem dodatnih površin ali širši obseg poslovanja bo predmet urejanja pogodbe z izbranim ponudnikom z dodatkom.

2. Lokacija: Letno kopališče Ukova, Ukova 3, Jesenice; oddaja se prostor v najem med objektom kopališča in nekdanjo RTP Elektro Gorenjske ter del terase pod slednjim objektom; natančnejša lokacija je razvidna iz priloženega ortofoto posnetka.

3. Izhodiščna cena: znaša 7 EUR brez DDV/m2; cena vključuje mesečni najem javne površine za postavitev začasnega premičnega objekta (zabojnik cca 10m2) in postavitev odprte terase in sladolednega kotička (cca 40m2) v skupni izmeri najmanj 50m2; izhodiščna cena ne vključuje obratovalnih stroškov in opravil za vzpostavitev objekta v funkcionalno stanje, ki se določijo glede na dejansko uporabo oziroma v pavšalu 50 EUR brez DDV mesečno. Najemnina se plačuje mesečno po izstavljenem računu.

4. Varščina: ob ponudbi, ki mora biti oddana do 16. maja 2018 je ponudnik dolžan vplačati 350,00 EUR varščine za resnost ponudbe na TRR: 01241-603 072 6206, odprt pri UJP območna enota Kranj. Varščina se všteje v ceno najema izbranemu ponudniku, neizbranim pa se vrne v roku 8 dni od dneva izbora ponudnika brez obresti. V primeru odpovedi ali nesklenitve pogodbe, izbrani ponudnik ni upravičen do vračila varščine.

5. Na ta poziv lahko prijavijo ponudbe pravne in fizične osebe:

 • ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom,
 • ki so sposobne poravnati finančne obveznosti, izhajajoče iz najema prostora.

6. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

 • vlogo z navedbo osnovnih podatkov o ponudniku (priloga razpisa),
 • navedbo elektronskega naslova ponudnika, na katerega bo prejemal pošto,
 • ponujeno ceno brez DDV,
 • načrt razporeditve naprav in opreme,
 • program sodelovanja z upravljavcem,
 • seznam ponudbe (asortiman hrane in pijače),
 • dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih (potrdilo FURS),
 • dokazilo o registraciji (AJPES),
 • dokazilo o plačilu varščine,
 • pisno izjavo (v vlogi).

7. Merila za izbor so:

 • ponujena višina nadomestila,
 • načrt razporeditve naprav in opreme,
 • program sodelovanja z upravljavcem,
 • seznam gostinske ponudbe – dodatno merilo.

8. Obravnava ponudb: obravnavane bodo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudbo, ki ima vse elemente in pomanjkljivo dokumentacijo je možno dopolniti do odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik pa o tem obveščen; ponudbe prispele po roku bodo neodprte vrnjene naslovniku.

9. Izbor ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh razpisanih formalnih pogojev ponudil najvišji znesek najemnine, dostavil primeren načrt razporeditve in naprav ter predložil tvoren program sodelovanja z upravljavcem. V primeru, da bo prispelo več ponudb z enakim številom točk, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, upoštevalo tudi dodatno merilo. Ne glede na navedeno lahko upravljavec po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja s ponudniki z namenom doseganja višje cene in kakovosti storitve.

10. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe. Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1. Sestavni del pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja v najem je tudi določilo o sankcijah za morebitno kršitev pogodbeno dogovorjenih obveznosti najemnika.

11. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje do 18. maja 2018 skleniti pogodbo o najemu javne površine, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. V kolikor ne pristopi k sklenitvi pogodbe do navedenega roka, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko upravljavec odda prostor drugemu ponudniku.

12. Izbrani ponudnik je dolžan na lastne stroške pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za urejanje prostora in opravljanje dejavnosti. Bremenijo ga tudi vsi stroški urejanja, obratovanja in poslovanja gostinske dejavnosti.

13. Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno z zakonodajo in vsemi pogoji, ki so določeni v tem razpisu. Upravljavec izključuje odgovornost iz naslova izvajanja gostinske dejavnosti.

14. Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo površine s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.

15. Ponudniki naj svojo vlogo z dokazili, starimi največ 3 mesece, pošljejo priporočeno po pošti v zaprti kuverti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice s pripisom »Ponudba – Kopališče Ukova«. Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 16. maja 2018 (poštni žig).

16. O izbiri ponudnikov bo odločal Zavod za šport Jesenice. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer na sedežu upravljavca v torek dne 18. maja ob 12:00 uri. Ponudbe bo obravnavala tričlanska komisija, o izidu bodo ponudniki pravočasno obveščeni.

17. Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 660 ali elektronskega naslova: zsj.jesenice@siol.net – Almin Gorinjac.

Zavod za šport Jesenice