Razpisi

Zbiranje ponudb za oddajo prostora za zabaviščni park

1.2.2018

Priloge:

Zavod za šport Jesenice objavlja javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve

»JOŽEFOV SEJEM 2018«.

Objavljamo poziv za zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora, javne površine za postavitev začasnega zabaviščnega parka v času tradicionalne prireditve »Jožefov sejem 2018«, ki bo potekala od 16. do 19. marca 2018, na prireditvenem prostoru Stara Sava na Jesenicah.

1. Predmet poziva: zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev začasnega otroškega zabaviščnega parka z namenom sejemske popestritve »Jožefov sejem 2018« od 10. do 20. marca 2018.

2. Lokacija: javna površina na Stari Savi med poslovnimi prostori družbe KOV d.o.o. in Vipro d.o.o.; parc. št. 897/11, 901/15 in 902/120 k. o. Jesenice, k.o. cca 900 m2, last Občine Jesenice. Natančneje je lokacija razvidna in priloženega »ortofoto« posnetka.

3. Izhodiščno nadomestilo: 1.400,00 EUR z DDV – cena ne vključuje priključka in električne energije. Ob ponudbi, ki mora biti oddana do 16. februarja 2018 je ponudnik dolžan vplačati 700,00 EUR varščine za resnost ponudbe na TRR: 01241-603 072 6206, odprt pri UJP območna enota Kranj. Varščina se všteje v ceno najema izbranemu ponudniku, neizbranim pa se vrne v roku 8 dni od dneva izbora ponudnika brez obresti. V primeru odpovedi pogodbe, ponudnik ni upravičen do vračila varščine.

4. Na ta poziv lahko prijavijo ponudbe pravne in fizične osebe:

 • ki so registrirane za opravljanje dejavnosti za obratovanje zabaviščnega parka,
 • ki izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom,
 • ki so sposobne poravnati finančne obveznosti, izhajajoče iz najema prostora.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje elemente:

 • vlogo z navedbo osnovnih podatkov o ponudniku,
 • navedbo elektronskega naslova ponudnika, na katerega bo prejemal pošto
 • ponujeno ceno ter seznam ponudbe na predlagani lokaciji,
 • dokazilo o registraciji (AJPES),
 • dokazilo o poravnanih prispevkih in davkih,
 • dokazilo o plačilu varščine.

6. Merila za izbor so:

 • ponujena višina nadomestila,
 • seznam ponudbe,
 • reference ponudnika – dodatno merilo.

7. Obravnavane bodo pravočasne in popolne ponudbe. Ponudbo, ki ima vse elemente in pomanjkljivo dokumentacijo je možno dopolniti do odpiranja ponudb. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene, ponudnik pa o tem obveščen.

8. Izbor ponudnika: izbran bo ponudnik, ki bo poleg izpolnjevanja vseh razpisanih formalnih pogojev ponudil najvišji znesek najemnine in ustrezno ponudbo (seznam ponudbe 1- 10 točk). V primeru, da bo prispelo več ponudb s ponujenim najvišjim zneskom najemnine, se bo med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje, upoštevalo tudi dodatno merilo (1 – 10 točk). Ne glede na navedeno lahko organizator po prejemu ponudb opravi dodatna pogajanja s ponudniki z namenom doseganja višje cene in kakovosti storitve.

9. Organizator na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo površine za postavitev otroškega zabaviščnega parka s ponudnikom oziroma lahko začeti postopek zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi.

10. Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje do 23. februarja 2018 skleniti pogodbo o najemu javne površine, s katero se bodo uredila vsa medsebojna razmerja v zvezi z najemom. V kolikor ne pristopi k sklenitvi pogodbe do navedenega roka, se šteje, da je ponudnik umaknil svojo ponudbo, zato lahko organizator odda prostor drugemu ponudniku.

11. V kolikor ponudnik, skladno z določilom 3. točke tega poziva ne bo poravnal finančne obveznosti do roka določenega s pogodbo (27.2.2018) si izvajalec razpisa pridržuje pravico, da prostor odda drugemu ponudniku.

12. Izbrani ponudnik je dolžan na lastne stroške pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja za urejanje prostora in opravljanje dejavnosti. Bremenijo ga tudi vsi stroški urejanja, obratovanja in poslovanja začasnega zabaviščnega parka.

13. Najemnik je dolžan svojo dejavnost izvajati skladno z zakonodajo in vsemi pogoji, ki so določeni v tem razpisu. Organizator izključuje odgovornost iz naslova izvajanja dejavnosti obratovanja zabaviščnega parka.

14. Ponudniki naj svojo vlogo z dokazili iz 4. točke poziva pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska 4, 4270 Jesenice s pripisom »Ponudba – zabaviščni park JS 2018«. Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 16. februarja 2018 (poštni žig).

15. O izbiri ponudnikov bo odločal organizator prireditve. Odpiranje ponudb bo javno, in sicer na sedežu organizatorja v ponedeljek dne 19. februarja ob 14:00 uri. Ponudbe bo obravnavala dvočlanska komisije, o izidu bodo ponudniki pravočasno obveščeni.

16. Dodatne informacije so na voljo prek telefonske številke 04/5884 665 ali elektronskega naslova: zsj.programi@siol.net – Gaber Šorn.

Zavod za šport Jesenice