Razpisi

Namera o prodaji motornih sani Tajga

4.1.2018

Priloge:

Št. DO 1-2018
Datum: 04.01.2018

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010 in spremembe) ter 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 34/2011 in spremembe), Zavod za šport Jesenice objavlja naslednjo:

N A M E R O
o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo premičnega premoženja

Predmet prodaje: MOTORNE SNEŽNE SANI TAJGA, proizvajalca: Russkaja mechanika, d.d.; tip: Tajga 500 TLR Widetrack; št. Sedežev: 2; moč motorja: 37 kw; prostornina: 500 ccm; skupna teža: 515 kg, dolžina smuči: 3210 mm, širina z MSK do 1390 mm; višina: 1325 mm, leto nabave: 2006.

Dodatna oprema: posebna priklopna kljuka; vlečne sani brez zavor skupne teže do 250 kg.

Motorne snežne sani z dodatno opremo bo Zavod za šport Jesenice prodal ponudniku, ki bo v postopku pogajanj ponudil najvišjo ceno. Prodajalec si pridržuje pravico, da v primeru prenizko ponujene cene ne bo pristopil k sklenitvi prodajne pogodbe.

Prodaja motornih snežnih sani in dodatne opreme se izvaja po načelu »videno-kupljeno«. Vse stroške, povezane s sklenitvijo neposredne pogodbe in stroške, ki bodo nastali po preteku roka prevzema (npr. stroški garažnine) nosi kupec. Kupec mora na lastne stroške poskrbeti za odvoz vozila z lokacije, kjer se nahaja.

Kupec je dolžan celotno kupnino plačati v enkratnem znesku v roku 8 dni od  podpisa pogodbe, oziroma izstavljenega računa, na račun Zavoda za šport Jesenice: SI56 0124 1603 0726 206. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pogodbe.

Zavod za šport Jesenice bo prenos in izročitev motornih snežnih sani in dodatne opreme opravil po plačilu celotne kupnine, kupec pa je predmet prodaje dolžan prevzeti v 5 dneh od plačila celotne kupnine na dogovorjenem kraju, o čemer bo napravljen primopredajni zapisnik.

Ogled predmeta prodaje je možen na lokaciji Planina pod Golico ob predhodni najavi na telefonsko številko: 04 588 46 60 ali na elektronski naslov: zsj.jesenice@siol.net.

Zavod za šport Jesenice ponudbe za nakup motornih snežnih sani in dodatne opreme zbira od dneva objave 04.01.2018 do (vključno) dneva izteka objave 19.01.2017 na elektronski naslov: zsj.jesenice@siol.net ali na naslov, Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice v zaprti kuverti z oznako: »Ponudba za nakup motornih snežnih sani Tajga – ne odpiraj«, na zadnji strani označeni z nazivom in naslovom ponudnika. V sporočilu mora morebitni interesent obvezno navesti svoje podatke (ime priimek, naslov), telefonsko številko ali naslov elektronske pošte ter ceno.

Zavod za šport Jesenice bo po izteku roka za oddajo ponudbe vse pravočasne ponudbe pregledal in v skladu z določbo 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti z zainteresiranimi osebami opravil pogajanja o ceni. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za motorne snežne sani in dodatno opremo, bo sklenjena neposredna prodajna pogodba najkasneje v 15. dneh po izbiri, o čemer bo izbrani ponudnik obveščen po (elektronski) pošti.

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
direktor, mag. Almin Gorinjac