Razpisi

Razpis za prosto delovno mesto - Pomožni delavec II - snažilka

12.12.2017

Priloge:

Zavod za šport Jesenice (ZŠJ) na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07–UPB-3 s spr.) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013 s spr.) objavlja prosto delovno mesto:

POMOŽNI DELAVEC II - snažilka
(šifra DM J032014)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje in druga znanja:

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • II. stopnja izobrazbe,
 • 6 mesecev delovnih izkušenj.

Opis del in nalog:

 • čiščenje, priprava in urejanje športnih objektov, naprav in opreme in drugih objektov, ki jih ima v upravljanju zavod ter pripadajoče infrastrukture, za normalno delovanje, vadbo in tekmovanja,
 • prodaja žetonov in vstopnic,
 • obvešča vodjo objektov o morebitnih okvarah v prostorih, ki so določeni za čiščenje
 • druge naloge po naročilu delovodje objektov in direktorja.

Posebni delovni pogoji:

 • fizično zahtevno delo pri vzdrževanju in pripravi objektov za obratovanje oziroma uporabo,
 • opravlja dela z razporeditvijo na konkretna dela in naloge, v skladu s potrebami zavoda, ki jih določa direktor ali vodja objektov,
 • delo v deljenem delovnem času , popoldansko in večerno delo
 • delo ob nedeljah in praznikih,
 • opravlja druga dela po nalogu direktorja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu »Pomožni delavec II« - snažilka. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, do izteka porodniškega dopusta, s polnim delovnim časom, pri čemer se kot poseben pogoj za opravljanje dela določi poskusno delo v trajanju treh (3) mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih, ki jih upravlja Zavod za šport Jesenice; sedež zavoda je na Ledarski ulici 4, Jesenice.

Od izbranega kandidata se pričakuje:

 • samostojnost, vestnost, motiviranost, discipliniranost ter komunikativnost.

Prijava mora obvezno vsebovati:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena),
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj pri opravljanju zahtevanih del (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog), ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

Zaželeno je, da prijava poleg izpolnjevanja pogojev vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v tej navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo »javni razpis – Pomožni delavec II« na naslov: Zavod za šport Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice do vključno 20. 12. 2017. Za pisno obliko prijave šteje tudi elektronska, poslana na naslov: zsj.tajnistvo@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni. Informacije o izvedbi javnega razpisa lahko dobite na telefonski številki 04 588 46 62 pri Darji Sedej. Obvestilo o končanem postopku bo objavljeno na spletni strani Zavoda za šport Jesenice http://www.zsport-jesenice.si/

Izrazi, zapisani v tej objavi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni nevtralno za ženske in moške.

Zavod za šport Jesenice