Razpisi

Športna dvorana Podmežakla - II. faza

EU Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Fundacija za šport Občina Jesenice

Naziv operacije: ŠPORTNA DVORANA PODMEŽAKLA – II. FAZA

Izvajanje v okviru operativnega programa: Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007 - 2013

Razvojna prioriteta: Povezovanja naravnih in kulturnih potencialov

Prednostna usmeritev: Športno-rekreacijska infrastruktura

Naziv upravičenca: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice.

Kratek opis operacije:
Osnovni namen projekta je bil zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športno-rekreativne dejavnosti, ki bodo v neposredni povezavi z razvojem turizma (vpliv na turistično destinacijo Gorenjska). Namen projekta je bil zagotoviti pogoje za organizacijo različnih prireditev tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev, pogoji pa zadostujejo potrebe vseh kategorij uporabnikov.

Športna dvorana je bila tehnološko zastarela in dotrajana in ni zadostovala športno-rekreacijskim potrebam pa tudi za izvedbo ostalih prireditev ne. Poleg tega Športna dvorana Podmežakla privablja tudi veliko obiskovalcev (gledalcev), zato je bila njena prenova pomembna tudi iz tega vidika, nenazadnje pa tudi iz vidika lokalnega in regionalnega razvoja. Gradnja oz. rekonstrukcija športno - turističnih objektov in zagotavljanje pogojev za izvajanje rekreativnih in tekmovalnih športnih programov predstavlja pomembno nalogo lastnikov in upravljavcev športnih objektov, prat tako morajo biti športni objekti, v katerih se organizirajo prireditve, urejeni v skladu z normativi mednarodnih športnih zvez. Skrb za urejenost pa sovpada z vsebino Nacionalnega programa športa.

Predmet projekta je bila izvedba II. faze investicije v Športno dvorano (I. fazo investicije v Športno dvorano Podmežakla je predstavljala izgradnja vzhodne tribune v letih 2009 – 2011), in sicer ureditev zaradi dotrajanosti delov objekta ter obnova oz. posodobitev dvorane na način, da bo lahko gostila različne uporabnike (vse kategorije in vse starosti) ter večja mednarodna tekmovanja (tudi prvi del Evropskega prvenstva v košarki 2013).
Izvedba investicije Športna dvorana Podmežakla – II. faza je zagotovila povečanje vadbenih površin na prebivalca v smislu večnamenskosti, saj so vzpostavljeni pogoji za izvedbo večjega števila športnih panog.
Kapaciteta dvorane bo v času izvajanja programov na ledeni ploskvi znašala cca. 4.500 obiskovalcev, medtem ko kapaciteta dvorane v primeru postavitve demontažnih tribun v parterju dvorane (tako kot je bilo izvedeno v času Evropskega prvenstva v košarki 2013) znaša cca. 5.500 obiskovalcev.

Sofinanciranje operacije (poleg sredstev proračuna občine Jesenice):
Sofinanciranje s strani Evropske unije – Evropski sklad za regionalni razvoj: 2.959.355,00 €
Sofinanciranje s strani Republike Slovenije – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: 522.240,00 €
Sofinanciranje s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji: 162.000 €

Datum začetka in konca operacije:
K projektu Športna dvorana Podmežakla – II. faza je Občina Jesenice pristopila v letu 2011, ko so se pričele aktivnosti v zvezi z Evropskim prvenstvom v košarki 2013 in so bile kot eno izmed prizorišč prvega dela prvenstva predvidene tudi Jesenice.

V letu 2012 je bila izdelana celotna projektna dokumentacija, pridobljeno je bilo gradbeno dovoljenje, obnova dvorane pa se je pričela v decembru 2012.

Dne 24. 5. 2012 je bila med Občino Jesenice in Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji sklenjena Pogodba št. O-12-362 o sofinanciranju gradnje športnih objektov.

Dne 30. 4. 2013 je bila med Občino Jesenice in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sklenjena Pogodba o sofinanciranju izvedbe operacije št. C 3330-13-299000 v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013.

Športna dvorana Podmežakla je v času od 4. do 9. septembra 2013 gostila prvi del Evropskega prvenstva v košarki, v mesecu oktobru 2013 pa je bila predana v uporabo za rekreacijo oz. športe na ledu.