Razpisi

POZIV ŠPORTNIM DRUŠTVOM IN KLUBOM IZ OBČINE JESENICE

Oddelek za družbene dejavnosti Občine Jesenice in strokovna služba Zavoda za šport Jesenice že od začetka septembra 2010 pripravljata spremembe MERIL ZA VREDNOTENJE PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JESENICE.

Ker gre za izjemno pomemben dokument, ki je osnova za vrednotenje športnih programov v občini POZIVAMO vso zainteresirano javnost, da do 29.10.2010 posreduje svoje morebitne predloge sprememb tega dokumenta. Predloge spremeb lahko posredujete na Zavod za šport Jesenice (vodji športnih programov) ali pa na Oddelek za družbene dejavnosti Občine Jesenice.
Obe strokovni službi sta določene popravke Meril že pripravili in iuskladili. Nekaj popravkov je bilo zahtevanih s strani inšpektorice za šport Republike Slovenije, nekaj pa jih je bilo pripravljenih po izkušnjah iz preteklih razpisov programa športa. Občni zbor Športne zveze Jesenice je dne 21.10.2010 bil seznanjen s potekom priprav spremeb. Eden od sklepov Občnega zbora pa je bil, da se pozove vsa društva še enkrat naj posredujejo svoje predloge spremeb.
O vseh spremebah bo potem razpravljal tudi Občinski svet. Zato je 29.10.2010 zadnji rok za posredovanje morebitnih pripomb.

Še veljavna Merila za vrednotenje programov športa lahko dobite na Zavodu za šport Jesenice - športni programi!

Pripravil:
Branko Jeršin