Organizacije > Zavod za šport Jesenice

ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

Ledarska 4, 4270 Jesenice
Tel.: 04 5884 662, 040 666 933
Fax: 04 5863 365
E-mail: zsj.jesenice@siol.net

Delovni čas:
- ponedeljek, torek, četrtek: 7:00 - 15:00,
- sreda 7:00 - 17:00,
- petek 7:00 - 13:00.

direktor: Jure Čebokli
Tel.: 04 5884 660

Organi javnega zavoda

Svet zavoda
predsednik: /
podpredsednik:  Vinko Otovič - predstavnik Občine Jesenice
člani: Drago Mlinarec - predstavnik Občine Jesenice, Tomaž Žvan - predstavnik delavcev
Direktor javnega zavoda
direktor: Jure Čebokli
Strokovni svet zavoda
člani: Poldi Bizalj, Melisa Hatić, Vinko Otovič, Ana Miklavžič, Gaber Šorn

Zapisniki sveta Zavoda Zavoda za šport Jesenice:

Cenik

Cenik storitev Zavoda za šport Jesenice 2023

Ceniki storitev:

Pomembni dokumenti

Dokumenti, pravilniki:

Dejavnosti zavoda

Zavod za šport upravlja s športnimi objekti, ki so opredeljeni s sklepom o odločitvi javnih športnih objektov Občine Jesenice:

Zavod uresničuje interes Občine Jesenice z opravljanjem naslednjih dejavnosti:

 • upravlja s športnimi objekti
 • pripravlja objekte za vadbo in tekmovanje
 • opravlja in organizira vzdrževanje objektov, delov objektov in naprav, igrišč, opreme in tehnične opreme, ki je v upravljanju zavoda
 • zagotavlja normalno delovanje vseh objektov, ki jih ima v upravljanju, kakor tudi ostalih pripadajočih občinskih objektov
 • oddaja prostore v športnih objektih in usklajuje interese med posameznimi uporabniki
 • skrbi za zavarovanje objektov in opreme ter skrbi za varnost delovanja objektov in naprav
 • svetuje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju javnih športnih objektov v občini
 • izvaja letni program športa v občini, ki se sofinancira iz javnih sredstev
 • daje pobude in predloge ustanovitelju, skrbi za celovit razvoj športa v občini
 • pripravlja strokovna gradiva in izvaja naloge za ustanovitelja s področja dejavnosti zavoda, sodeluje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in drugimi
 • daje strokovno in organizacijsko pomoč izvajalcem letnega programa športa
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju športne vzgoje in raznih športnih dejavnosti za otroke, mladino, invalide, pri kulturno športnih prireditvah neprofitnega značaja in raznih rekreativnih prireditev za mladino
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju drugih športnih in kulturno športnih dejavnosti, tudi pri organiziranju komercialnih programov, v skladu z zakonom, v skladu z namembnostjo posameznih prostorov in naprav ter glede na proste časovne in prostorske kapacitete
 • usklajuje programe interesnih dejavnosti s programi obveznih pedagoških ur športa, kadar je to potrebno
 • spremlja in analizira razmere na področju športa
 • načrtuje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za delo v športu
 • zbira in daje podatke za potrebe informatike v športu.

OE Mladinski center Jesenice

Nameni in cilji:

 • Osnovni namen Mladinskega centra Jesenice je zagotavljanje neformalne socializacije in vključevanje organizirane in neorganizirane mladine iz lokalnega okolja v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasovne in druge animacijske aktivnosti ter omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. več informacij »